Harboe

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2020

tirsdag 12. mai 2020 l l Tilbake

Et krisebudsjett uten store skatteendringer
Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt ut i dag. Det sendes ut oljemilliarder til nesten alle som vil ha, i håp om å redusere krisen noe. Det gjøres også noen mindre grep på skatteområdet. Det mest interessante, sett fra en skatterettslig vinkel, er antagelig det som ser ut som en innstramming av omgåelsesregelen ved såkalte fisjonssalg. 
 
Fisjonssalg – et unntak for alle fisjonssalg, eller en særregel for fast eiendom?
Fra 01.01.2020 ble det innført en lovfestet omgåelsesregel. Regelen er inntatt i skatteloven § 13-2, og skulle erstatte den tidligere ulovfestede omgåelsesregelen. Den lovfestede regelen er omfattende og momentbasert, og de første tilfellene i praksis, ved bindende forhåndsuttalelser, viser at vurderingen nå i større grad består av en sjekkliste der de ulike momentene gås gjennom – uavhengig av om de er spesielt fremtredende i den enkelte sak eller ikke. 
 
Viktige typetilfeller der omgåelse har vært aktuelt, er de såkalte fisjonssalgene. Fisjonssalgene innebærer at verdifulle eiendeler eller samlet virksomhet fisjoneres ut fra et selskap, og samles i et datterselskap. Så selges aksjene i det utfisjonerte selskapet, etter fritaksmetoden, slik at det ikke utløses gevinstskatt. På den annen siden får heller ikke kjøper oppregulert sin inngangsverdi, og går dermed glipp av avskrivninger eller får en høyere gevinst ved et videresalg i den grad dette ikke skjer som aksjesalg under fritaksmetoden.  
 
Etter høyesteretts dom i Rt. 2014 s.  227 (Tangen), aksepterte skatteetaten alle typer fisjonssalg. Ved innføringen av den nye omgåelsesregelen, uttalte Finanskomiteen at de ønsket å videreføre løsningen i Tangen-dommen. I skatteetatens ABC, og i en nylig avsagt bindende forhåndsuttalelse, kan det se ut til at skattemyndighetene forstår denne uttalelsen til kun å gjelde fisjonssalg som gjelder fast eiendom. Det samme mener Finansdepartementet, og inviterer Stortinget til eventuelt å si noe annet. Departementets timing er noe spesiell, og det gjenstår å se om Stortinget finner tid til å vie denne problemstilling særskilt tid og plass i det arbeidet Stortinget må gjøre de nærmeste ukene.  
 
I den ovenfor omtalte bindende forhåndsuttalelsen, aksepterte Skattedirektoratet at en privatperson, som planla å selge fast eiendom, gjennomførte en omdannelse og en etablering av en holdingstruktur ved hjelp av en fisjon, uten at det ble gjennomskjæring. Skattedirektoratet påpekte at der hvor det var planlagt å selge i etterkant av fisjonen, skulle det ikke vektlegges at transaksjonen var i tråd med reglene om fisjon. Det ble også påpekt at de bedriftsøkonomiske hensyn fremsto som underordnet, på grunn av det planlagte salget. Men, det ble likevel ikke gjennomskjæring, på grunn av videreføringen av Tangen-dommen, som gjaldt fast eiendom. 
 
Det er riktignok noen særtrekk ved eiendomsbransjen og den utstrakte bruken av egne eiendomsselskaper blant bransjens profesjonelle aktører. Vi er likevel usikre på om dette er tilstrekkelig til at det skal gjelde særregler innenfor omgåelseslæren begrenset til denne bransjen. Tangen-dommens begrunnelse er heller ikke nært knyttet til fast eiendom, men omtaler i større grad de generelle reglene i fritaksmetoden og reglene om omorganiseringer med skattemessig kontinuitet. Heller ikke Finanskomiteens flertall synes å knytte sine uttalelser til fast eiendom, men komiteens mindretall knyttet sine innvendinger særlig til fast eiendom. Med andre ord – fortsettelse følger. 
 
Andre endringer:
Det gjøres også flere andre endringer. De mest omfattende er i noen grad kjent fra tidligere. 
  • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 %-poeng i mai og juni 2020. For de som ligger i områder med 0 %, gis et lønnstillskudd på 4 %. 
  • Det innføres 10 % startavskrivninger på nye investeringer, herunder påkostninger, i driftsmidler i saldogruppe D, slik at avskrivningene i 2020 blir 30 % (mot tidligere 20 %). Etter forslaget gjelder dette investeringer foretatt fra ikrafttredelsestidspunktet og ut inntektsåret 2020.
  • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides, til å gjelde ikke fullt så små selskaper. Antall ansatte i selskapet kan nå være 25 (mot tidligere 12) og selskapet kan ha en balansesum på opptil kr 25 mill (mot tidligere kr 16 mill). Ordningen kan også benyttes for ansatte som ble ansatt før 01.01.2018. 
  • For havbruksnæringen (laks, ørret og regnbueørret) foreslås innført en produksjonsavgift på 40 øre pr kilo, for å gi kommunene en del av verdiskapingen fra havbruket. Samtidig endres fordelingen fra auksjoner om driftstillatelser, ved at kommunene får en mindre del.  Selv om en produksjonsavgift neppe treffer helt riktig, vil den komme i stedet for en grunnrentebeskatning, noe næringen har vært sterkt imot. 
  • Ordningen med høy elavgift for datasentre som utvinner kryptovaluta endres, og datasentre får lav elavgift på all virksomhet, uavhengig av hva datakapasiteten benyttes til.  
  • Kommunenes eiendomsskatt ble vedtatt begrenset til 4 promille, da FrP var en del av regjeringen. Nå reverseres dette, slik at eiendomsskatten kan være inntil 5 promille. Samtidig får kommunene dekket mye mindre enn det de selv hevder de trenger som følge av koronakrisen. Så vil tiden vise om det blir mer eller mindre eiendomsskatt i tiden fremover. 
  • Lovteksten for selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS, IS) endres, slik at det vil fremgå uttrykkelig at det skal beregnes 3 % på utdelinger også mellom ulike selskap med deltakerfastsetting. Departementet mener at dette ikke er en endring av rettstilstanden. 
  • Banker og finansinstitusjoner har hatt plikt til å implementere IFRS 9 (Finansielle instrumenter) i regnskapene. Skattemessig behandling av differanser som oppstår som følge av dette er regulert i skatteloven § 14-5 h, som trådte i kraft 1.1.2020. For de som implementerte IFRS 9 i 2019 presiseres det at reduserte tapsavsetninger skal tas til inntekt, konkretisert ved å endre ikrafttredelsestidspunktet til 1.1.2019.  
  • Det foreslås endringer i petroleumsskattereglene, blant annet med raskere avskrivningner og utbetaling av skatteverdien av underskudd. Endringene er nærmere omtalt her

For flere av endringene som er til gunst, vil ESA først måtte godkjenne. Men det har i andre tilfeller vist seg rimelig kurant i disse koronatider. 

 
 

Del på: Facebook | LinkedIn

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring